Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018
Loading
Cách Mång Tháng Tám, C¿u Hoàng Bäo ñåi và Chính quyŠn TrÀn Tr†ng Kim
Nhân chứng từ Paris, cựu Đại tá, Bác sỹ Hoàng Cơ Lân, bình luận về sự kiện ngày 19/8/1945, cuộc Cách mạng của Việt Minh ở Việt Nam, về Cựu Hoàng Bảo Đại và Chính quyền Trần Trọng Kim.

Cuộc phỏng vấn được Quốc Phương của BBC Tiếng Việt thực hiện  hôm 25/8/2018 từ Paris, Pháp.

BBC News Tiếng Việt