Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 
 
 
Xem Tranh: Ng†c lan (h†a sï NguyÍn SÖn)
ñŠ ThÖ: Hoàng Xuân Thäo
    Mới tới ngõ em hương đã thơm
    Hương bay ngào ngạt mách tôi đường
    Em / Hoa trinh trắng - Tôi nào biết
    Hương tự đâu thơm muốn hớp hồn?

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019