Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021

There will come soft rains

There will come soft rains and the smell of the ground,
And swallows calling with their shimmering sound;

And frogs in the pools singing at night,
And wild plum-trees in tremulous white;

Robins will wear their feathery fire
Whistling their whims on a low fence-wire;

And not one will know of the war, not one
Will care at last when it is done.

Not one would mind, neither bird nor tree
If mankind perished utterly;

And Spring herself, when she woke at dawn,
Would scarcely know that we were gone.
Sara Teasdale [1884-1933]

Chờ mưa

Mưa rơi nhẹ, nghe thơm mùi đất.
Chim sẻ gọi nhau ríu rít âm thanh
Tiếng ếch nhái trong đêm tĩnh lặng,
Hoa mận rừng nở trắng lung linh

C
him cổ đỏ khoe bộ lông rực lửa
Hót véo von trên bờ giậu an bình
Không
hề biết chiến tranh đang tiếp diễn
Cũng chẳng màng khi hết cuộc đao binh

Chim chóc, cỏ cây
, chẳng hề xúc động
Khi loài người, cứ thế, chết dần mòn
Vào một bình minh, khi nàng Xuân thức giấc
Nào có
hay nhân loại đã không còn.