Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 

btl
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021
                                                        

Sáng tác truyện ra, độc giả mê
Sách Âu Mỹ dịch, giỏi không chê
Thời thay, thế đổi dù muôn mặt
Văn viết, thơ ra chẳng thiếu đề
Chú giải Đường-thi bao điển tích
Vần gieo Quan-họ một chương nghề
Khiêm cung, tài đức nhiều vô kể
Lời tiếc thương Anh khóc tứ bề.                    
                   
Ngành  Y  mới mất một tài hoa
Nghiệp bút nghiên mang vác tới già
Lịch sử chọn phần, biên tiểu thuyết
Nhạc quê tuỳ điệu, viết lời ca
Sách nêu tội ác tên Hồ tặc
Thơ nhắc thê lương nỗi nước nhà
Y sĩ Dù vừa tung chuyến chót
Nơi nơi bè bạn lệ chan hòa.