Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Quang Đạt
Tiếng Hát: Phạm Anh Dũng
PPSx: Đào Cận


Phiên Khúc Nh§ Paris
Thi Sĩ Phạm Ngọc
Thi Sĩ Phạm Ngọc
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
ThÖ Uy‹n DiÍm MË v§i Con SuÓt ñ©i
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Nhåc Uy‹n DiÍm & Phåm Anh DÛng